عکس دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی گروه حقوقی لاوین

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از جمله دعاوی شایع در دادگاه‌های حقوقی می‌باشد. در این نوشتار از سایت گروه حقوقی لاوین ضمن ارائه اطلاعات و نکات کلیدی در خصوص تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی یک نمونه دادخواست را نیز در اختیار شما قرار خواهیم داد. پیشنها می‌شود این نوشتار را تا پایان مطالعه نمایید.

نصب اپلیکیشن حقوقی لاوین

دسترسی آسان و فوری به وکیل متخصص با نصب اپلیکیشن حقوقی لاویـــــــن

الزامات طرح دعوای تنظیم سند رسمی

تنظیم سند رسمی در واقع از مهم‌ترین نتایج انجام معاملات می‌باشد و طرفین معامله ملزم به انجام آن می‌باشند. هنگامی که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در داگاه مطرح می‌شود، پیش از هر چیزی دادگاه در پی احراز دو موضوع اساسی است:

1-وجود رابطه معاملی میان طرفین:

نخستین موضوعی که دادگاه پس از طرح این دعوا به دنبال احراز آن است تا دعوا را وارد تشخیص دهد و آن را رد نماید این است که میان خواهان و خوانده دعوا یک رابطه معاملی وجود دارد یا خیر. منظور از رابطه معاملی این است که میان طرفین معامله‌ای انجام شود. رابطه‌ی معاملی با ارائه قولنامه یا بیع نامه قابل اثبات است.

2-مالکیت رسمی خوانده:

دومین موردی که دادگاه حقوقی در رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در پی احراز آن است، مالکیت رسمی خوانده‌ی دعوا می‌باشد. در صورتی که خوانده‌ی دعوا مالک رسمی مالی که در خصوص آن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اقامه می‌شود نباشد، این دعوا مطابق با بند 4 ماده‌ی 84 قانون آیین دادرسی مدنی رد خواهد شد.

نکات الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیر منقول

اموال غیر منقول اموالی هستند که:

الف- قابلیت جا به جایی از مکانی به مکان دیگر را ندارند مانند آپارتمان یا زمین؛

ب- در صورت جا به جایی از مکانی به مکان دیگر به آن مال یا محل استقرار آن آسیب وارد می‌شود. برای مثال مصالح به کار رفته در ساختمان در صورت جا به جایی هم به مصالح و هم به ساختمان آسیب وارد می‌شود.

هنگامی که شما قصد طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول مانند یک آپارتمان را دارید دو نکته را رعایت کنید:

1- اول آن که مالک رسمی ملک می‌بایست در ردیف خواندگان حضور داشته باشد؛

2- دوم آن که درمورد مالک رسمی مال غیر منقول می‌بایست از اداره‌ی ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک استعلام گرفته شود.

نکات الزام به تنظیم سند رسمی اموال منقول

مال منقول مالی است که قابل جا به جایی از مکانی به مکان دیگر است. همچنین در صورت جا به جایی به خود مال یا محل استقرار آن آسیب وارد نمی‌شود. در رابطه با اموال منقول نیز مالک رسمی باید حتماً در ردیف خوانده‌ی دعوا قرار گیرد و همچنین استعلامات لازم اخذ شود. برای مثال:

الف- چنانچه خواسته الزام به تنظیم سند رسمی تلفن ثابت یا تلفن همراه است، استعلام در خصوص مالک رسمی از اداره‌ی مخابرات انجام می‌شود.

ب- اگر خواسته الزام به تنظیم سند خودرو باشد، استعلام مالکیت پلاک از اداره‌ی راهنمایی و رانندگی انجام خواهد شد.

ج- در صورتی که خواهان دعوا قصد انتقال مالکیت خودرو از طریق تعویض پلاک را دارد، حتما می‌بایست الزام به تعویض پلاک خودرو و صدور پلاک به نام خود را درخواست کند. شایان ذکر است، در این موارد علاوه بر شخصی که پلاک فعلی خودرو به نام آن است، باید پلیس راهور ناجا هم در ردیف خواندگان قرار گیرد.

د- اگر خواسته‌ی خواهان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، تنظیم سند رسمی خودرو (آنچه که کمپانی تولید کننده صادر کرده است) باشد باید مالک رسمی خودرو طرف دعوا قرار گیرد.

عکس دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی گروه حقوقی لاوین 1
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

سایر نکات تنظیم دادخواست دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

در رابطه با تنظیم دادخواست دعوای الزام به تنظیم سند رسمی می‌بایست دو نکته را مد نظر قرار دهید:

1- به هنگام تنظیم دادخواست در ردیف خواسته‌ی دعوا، خواسته را الزام به حضور خوانده‌ی دعوا در دفترخانه ننویسید. چرا که امکان الزام به حضور وجود ندارد. در واقع در ردیف خواسته‌ی دعوا، می‌بایست خواسته را الزام به تنظیم سند رسمی نوشت. دلیل این موضوع این است که چنانچه خوانده‌ی دعوا از حکم دادگاه تمکین نکرد، نماینده‌ی دادگاه اقدام می‌نماید.

2- درصورتی که مالک رسمی مالی که ما خواهان الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص آن هستیم فوت نماید، می‌بایست دعوا به طرفیت هیئت ورثه اقامه شود. لازم به ذکر است در صورتی که دعوا به طرفیت برخی از ورثه‌ی متوفی اقامه شود، در دادگاه به دعوا رسیدگی می‌شود اما حکم صادره از دادگاه نسبت به ورثه‌ای که خوانده دعوا نیستند قابل اجرا نیست.

دادگاه صالح به رسیدگی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی دادگاه حقوقی است. سوألی که اینجا به ذهن خطور می‌نماید این است که جهت رسیدگی به این دعوا کدام یک از دادگاه‌های حقوقی که در ایران تشکیل شده‌اند، مراجعه کنیم؟ پاسخ به این پرسش در موارد مختلف متفاوت است:

1- در صورتی که قصد طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیر منقول مانند ملک و آپارتمان را داریم می‌بایست دادخواست خود را خطاب به دادگاه حقوقی که مال غیر منقول در حوزه‌ی آن واقع است تنظیم نماییم.

به عبارت دیگر، دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای ما، دادگاه حقوقی محل وقوع مال غیر منقول است.

2- چنان چه قصد طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اموال منقول مانند خودرو را داریم می‌توانیم به یکی از دو دادگاه زیر مراجعه کنیم:

الف- دادگاهی که بیع‌نامه (قرارداد خرید و فروش) در حوزه قضایی آن امضا شده است؛

ب- دادگاهی که قرار است مال منقول در حوزه‌ی قضایی آن به خریدار تسلیم شود. شایان ذکر است، حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است.

لازم به ذکر است دادخواست دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را می‌بایست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه صالح ارسال نمود. پیش از مراجعه به دفاتر خدمات قضایی، ثبت نام در سامانه ثنا الزامی است.

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

  مشخصات طرفيننامنام خانوادگينام پدرسنشغلمحل اقامت  شهرستان ، خيابان کوچه پلاک کدپستي  
خواهان      
خوانده      
وكيل يا نماينده قانوني      
خواسته يا موضوع و بهاي آن الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال مقوم بر 3 میلیون ریال با احتساب کلیه‌ی خسارات قانونی
دلايل و منضمات دادخواست ریاست محنرم دادگستری
با سلام و ارزوی سلامتی احتراما به استحضار می‌رساند اینجانب سجاد اسفندیاری به موجب بیع نامه مورخ 1402/02/22 یک دستگاه اتومبیل پژو 405 یشمی به شماره موتور 1 و شماره شاسی 1 به شماره شهربانی 1 را از خوانده محترم خریداری نمودم که علی رغم مراجعه حضوری و صدور اظهارنامه برای نامبرده جهت تنظیم سند رسمی، نامبرده از حضور در دفترخانه و انجام تشریفات قانونی خودداری می‌ورزد.
با عنایت به توضیحات فوق و با تقدیم این دادخواست و مستنداً به مواد 10 و 219 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل لزوم قراردادها، صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو پژو 405 به شماره پلاک 1 را از دادگاه محترم تقاضا دارم.
رياست محترم مجتمع قضايي شهرستان اصفهان     امضا- اثر انگشت  
 شماره و تاريخ ثبت دادخواست    محل نقش تمبر      

در پایان توصیه می‌شود اگر در این خصوص نیاز به مشاوره حقوقی یا پذیرش وکالت در دادگاه دارید با وکیل ملکی گروه حقوقی لاوین در ارتباط باشید. لاوین کیفیت خدمات ارائه شده توسط وکلای خود را تضمین می‌نماید.

پرسش و پاسخ مرتبط

آیا برای طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به وکیل نیاز داریم؟

بله، با توجه به پیچیدگی و دشواری مسائل حقوقی و هچنین ویژگی‌های خاص هر دعوای حقوقی لازم است که جهت اقامه این دعوا به وکیل مراجعه کنیم.

جهت طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی چگونه بهترین وکیل را انتخاب کنیم؟

برای انتخاب وکیل مناسب جهت طرح دعوای مذکور پیشنهاد می‌شود به اپلیکیشن حقوقی لاوین مراجعه کنید. زیرا ما در این اپلیکیشن به سادگی شما را به وکیل حقوقی متخصص ارتباط می‌دهیم. همچنین بر عملکرد وکیل نظارت داریم.

“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین– سجاد اسفندیاری”